Leadership interview met Robert Hof (CEO InnoCore Pharmaceuticals)

In het kader van een reeks interviews die Angela Pasma houdt met de door haar team bemiddelde leiders binnen de Health & Life Sciences industrie, is Robert Hof aan het woord. Robert is per 1 juni de nieuwe CEO van InnoCore Pharmaceuticals en geeft in dit interview zijn kijk op de toekomst. Ze bespreken het potentieel van InnoCore en gaan in op vraagstukken als leiderschap en ESG. InnoCore biedt een zeer veelzijdige portfolio van gepatenteerde, biodegradeerbare polymere, injecteerbare medicijnafgiftesystemen en is expert op het gebied van farmaceutische ontwikkeling om langdurige afgifte van elk kandidaat-medicijn mogelijk te maken. 

Robert Hof - CEO InnoCore Pharmaceuticals

231004 Interview Robert Hof Innocore Amrop

Waar zie jij de potentie voor dit bedrijf naar de toekomst toe?

InnoCore beschikt over een unieke eigen technologie: biodegradeerbare polymeren die kunnen dienen als formulering voor geneesmiddelen in de vorm van langwerkende injectables of implants. Deze innovatie maakt het mogelijk om patiënten slechts één keer in de drie of zes maanden een injectie te laten ontvangen, wat de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert. Innocore bestaat bijna 20 jaar en een aantal programma’s voor onze klanten staan op het punt om de kliniek in te gaan. Onze strategische focus zal zich richten op het verder brengen van onze technologie naar succesvol gebruik bij patiënten.

Hoe kun je de groei van deze technologie voortzetten en ervoor zorgen dat dit succesvol verloopt?

Dit vraagt om de juiste samenwerkingsverbanden en het verder uitbouwen en doorontwikkelen van ons technologieplatform. Strategische keuzes zullen hierbij van vitaal belang zijn en dienen uiteindelijk het welzijn van de patiënten.

Zowel de externe perceptie als de interne motivatie zijn gericht op de ontwikkeling van deze geneesmiddelen. Dit sluit aan bij onze commerciële doelstellingen, waarbij succes in de volgende klinische fase van groot belang is. Vanwege de intrinsieke attritie in klinische ontwikkeling is het  uitvoeren van meerdere development-projecten essentieel met het uiteindelijke doel om een aantal van deze projecten door te ontwikkelen naar een commercieel en goedgekeurd medicijn.

Sinds mijn aantreden in juni, is duidelijk dat ons technologieplatform op het kantelpunt staat van het bereiken van de volgende fase. Zonder te veel in detail te treden, het ontwikkelen van medicijnen omvat verschillende fasen, waaronder het testen van werkzaamheid en veiligheid op eerst dieren en daarna mensen. Hierin zijn we deels afhankelijk van klanten, en hun klinische en strategische overwegingen ten aanzien van de ontwikkeling van hun geneesmiddelprogramma’s. Wat we zelf vooral kunnen beïnvloeden is de technologische volwassenheid van ons platform en hoe we de programma’s voor onze klanten uitvoeren. We hebben intern een programma opgezet, met partners, om de overgang naar de volgende klinische fase te faciliteren en obstakels voor klanten te minimaliseren. Dit doorontwikkelen is een belangrijke doelstelling voor de komende jaren, waarbij interne development- en externe samenwerkingsverbanden, zoals voor GMP-productie, van cruciaal belang zullen zijn aangezien we momenteel geen eigen GMP productiefaciliteiten hebben.

 

Wat wil jij in 2023 bereiken?

Een cruciale prioriteit voor 2023 is het herdefiniëren van de strategie voor InnoCore. Hoewel er al diverse goede ideeën en concepten aanwezig zijn, is het essentieel om in te spelen op veranderingen in de markt en na te denken over de te behalen doelen voor de komende jaren. Hoewel dit geen buitengewoon complex proces is, gaat het om het maken van weloverwogen keuzes en het aanbrengen van gerichte focus. Mijn voornaamste doel is om dit jaar een helder strategiedocument op te stellen dat niet alleen intern bekend is bij de medewerkers, maar ook door de aandeelhouders wordt gesteund en omarmd.

 

Wat zie jij als de ontwikkelingen voor InnoCore op de langere termijn? 

Een interessante ontwikkeling die ik wil benadrukken in de farmaceutische sector, is de verschuiving die we hebben gezien in de afgelopen 20 jaar. Grote farmaceutische bedrijven deden vroeger vrijwel al hun ontwikkelingen intern, maar nu zien we een groeiende rol van biotechnologiebedrijven in onderzoek en ontwikkeling (R&D). Ze besteden R&D uit aan gespecialiseerde Contract Research Organisaties zoals Innocore en wanneer ze een succesvol product hebben ontwikkeld licentiëren ze dit uit aan grote farma bedrijven. Ook grote farma bedrijven zelf besteden steeds meer onderzoek uit in plaats van dit intern uit te voeren in grote en kostbare R&D afdelingen. Dit heeft geleid tot een verandering in de ontwikkelings- en waardeketen, waarbij de nadruk meer ligt op ideeën genereren en marketing bij de groot farmabedrijven, terwijl gespecialiseerde bedrijven een hele grote rol spelen in de daadwerkelijke ontwikkeling van geneesmiddelen.

InnoCore’s propositie sluit hier op aan, met de focus op de ontwikkeling van langwerkende injectables voor farma en biotechbedrijven. We bieden unieke formuleringstechnologieën voor klanten met moleculen die niet geschikt zijn voor conventionele toediening zoals bijvoorbeeld oraal een pil te geven. Onze kracht ligt in de ontwikkeling van tailormade formuleringen met een optimaal afgifteprofiel om daarmee unieke eigenschappen kunnen meegeven aan waardevolle moleculen die levens kunnen verbeteren of genezen.

Terwijl we in deze specialisatie uitblinken, moeten we ook naar de lange termijnwaarde kijken voor Innocore. Dit kan betekenen dat we verder in de waardeketen zullen moeten bewegen, zoals het toevoegen van grotere GMP productieschalen of het toevoegen van complementaire dienstverlening. Deze strategische uitbreidingen zijn cruciaal  om relevant te blijven als speler in een continu evoluerende markt.

Een andere mogelijkheid is om ons dienstverlenende bedrijfsmodel te verbreden. Sommige bedrijven ontwikkelen hun eigen producten en werken samen met farmaceutische bedrijven. Hoewel deze aanpak van nature meer risicovol is en hoge ontwikkelingskosten met zich meebrengt, kan het aanzienlijke beloningen opleveren in termen van waardecreatie en het verminderd tevens de afhankelijkheid van klantbeslissingen

Kortom, zoals met ieder bedrijf, het is essentieel om te blijven evolueren en in te spelen op marktveranderingen. We moeten onze kernexpertise behouden, maar ook onze focus verbreden om een belangrijke speler te blijven in onze markt.

 

Wat is jouw kijk op de industrie? 

Er is een jarenlange trend zichtbaar in de farmaceutische sector, vooral bij grote farmaceutische bedrijven. Meer en meer wordt de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen uitbesteedt, en deze markt groeit jaarlijks met 10 tot 15%. Bovendien bestaan steeds meer geneesmiddelen uit complexere moleculen zoals biologicals en peptiden, die niet eenvoudig in de vorm van traditionele pilletjes kunnen worden toegediend. Onze technologie en ons business model sluit naadloos aan op deze marktontwikkelingen en plaatst ons in een gunstige positie binnen deze industrie.

Een ander belangrijke ontwikkeling in de huidige markt is de stijgende rente, wat leidt tot hogere financieringskosten voor bedrijven en voor het ontwikkelen van geneesmiddelen. Met name Biotechbedrijven die nog geen commerciële inkomsten hebben ervaren momenteel meer moeilijkheden bij het verkrijgen van financiering. Bedrijven worden daardoor kritischer in hun investeringen en zijn selectiever waar ze hun middelen aan besteden. Vaak wordt eerst bespaard op vroege fase risicovol onderzoek en wordt de beschikbare funding ingezet op programma’s die dichter bij de markt en commercialisatie staan. Dit is precies het marktsegment waarin InnoCore opereert. We betreden het speelveld wanneer een actief ingrediënt al is geïdentificeerd en bewezen effectief is. Hierdoor bevinden we ons in een relatief gunstige positie van de huidige markt.

 

In hoeverre heb je daar ook al over nagedacht en daar een idee over hebt ontwikkeld? Hoe zouden jullie ESG willen gaan incorporeren? 

Binnen InnoCore hebben we een bestaand ESG-systeem (Environmental, Social, Governance) dat goed past bij de huidige fase van ons bedrijf en het type werk dat we verrichten. Binnen dit systeem ligt de nadruk vooral op milieu en veiligheid, met name chemische veiligheid. Gezien het feit dat we werken met farmaceutisch actieve stoffen en chemicaliën, is het van cruciaal belang dat we op een verantwoorde en veilige manier kunnen werken. Onze faciliteiten zijn hiervoor goed ingericht, met laboratoria, zuurkasten en cleanrooms. Specifieke geneesmiddelen waarmee we werken, vereisen  gespecialiseerde apparatuur zoals poederafzuigkasten en isolator boxen om met deze zeer actieve stoffen om te gaan.

Wat betreft bredere trends zoals het streven naar carbon neutraliteit en groene initiatieven, is dit momenteel minder relevant voor InnoCore. Ons bedrijf richt zich meer op operationele veiligheid, de specifieke behoeften van ons werk en het welzijn van onze medewerkers. Duurzame energie-initiatieven zijn mogelijk interessant, maar we zijn in grote mate afhankelijk van de voorzieningen van het bedrijfsverzamelgebouw waarin we zijn gevestigd en hebben beperkte invloed op de energiebronnen die we daar gebruiken waarbij we zeker voorstander zijn van gebruik van groene hernieuwbare energiebronnen. In de komende jaren verwachten we ook niet dat deze aspecten een hoge prioriteit zullen hebben in onze strategische besluitvorming. Onze focus ligt vooral op het veilig en effectief uitvoeren van ons werk en het ontwikkelen van geneesmiddelen die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van patiënten.

 

Kijk je naar een mogelijke toekomstige situatie en heeft dit invloed op hoe je momenteel beslissingen neemt, zelfs als sommige aspecten niet binnen je directe invloedssfeer vallen en zoals de zaken momenteel zijn georganiseerd? 

Het is simpelweg een kwestie van prioriteiten stellen. Momenteel zijn er andere zaken die voor Innocore belangrijker zijn. Als ik kijk naar mijn vorige werkgever, die van een kleine bedrijf is uitgegroeid tot een groep met 700 medewerkers, werd het steeds belangrijker, ook op basis van de verwachtingen van klanten, om meer nadruk te leggen op ESG initiatieven. Het afgelopen jaar hebben we daar juist aan het duurzaamheidsprogramma’s gewerkt, waarbij we specifieke certificeringen hebben behaald en aantoonbaar hebben gemaakt dat we bepaalde initiatieven ontplooien, inclusief het bijhouden en reduceren van onze CO2-voetafdruk. Echter, dit bedrijf bevond zich al in een verder gevorderde fase dan Innocore.

Als InnoCore inderdaad blijft groeien zullen dergelijke aspecten steeds belangrijker worden. De grotere omvang biedt dan ook meer mogelijkheden om hier daadwerkelijk actief mee aan de slag te gaan. Op dit moment ligt onze focus elders. Een zeer vooruitstrevend ESG beleid zou ons alleen maar afleiden van andere belangrijke strategische initiatieven waar we mee bezig zijn. In deze context is het simpelweg een weloverwogen keuze om op dit moment geen hoge prioriteit te geven aan deze ESG zaken, ondanks dat dit wereldwijd een steeds belangrijker thema wordt. Het is uiteraard iets om rekening mee te houden in de toekomst, gezien de verwachte ontwikkelingen van Innocore en wereldwijde trends die op ons af kunnen komen.

 

Waar denk jij dat je in jouw rol steun nodig zou hebben? 

Met circa 40 medewerkers is InnoCore een relatief kleine organisatie, voor een groot deel bestaande uit wetenschappers. De hoeveelheid mensen met brede management ervaring in de industrie is dan ook beperkt. Ik kan dienen als klankbord, brainstormpartner en kan mijn netwerk inbrengen voor het bedrijf. Hoewel ik niet alles weet, ben ik omringd door inhoudelijk ervaren mensen, maar niemand heeft alle kennis in huis. Het klankborden en aanvullen van de expertise waar het intern wellicht ontbreekt, het uitdragen van ideeën en tegelijkertijd het bieden van richting zijn allemaal zeer cruciale aspecten.

 

Wat betekent purposeful leadership voor jou? 

Het idee van purposeful leadership is voor mij een uitdaging die vaak gepaard gaat met een terugblik die laat zien hoe ver we zijn gekomen. Voor mij draait dit concept om het werken aan concrete doelen en resultaten. Hoewel ik een wetenschappelijke achtergrond heb, gaat het doel verder dan alleen wetenschappelijke prestaties. Het omvat ook de groei van mensen, teams en organisaties. Mijn bijdrage aan het vooruit helpen van een organisatie, individuen en het bedrijf als geheel is waar ik naar streef.

In de context van de farmaceutische markt, waarin ik werkzaam ben, gaat het voor mij om het bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Het idee dat we daadwerkelijk medicijnen kunnen ontwikkelen en op de markt kunnen brengen die het leven van patiënten kunnen verbeteren, geeft een diepe voldoening. Het is belangrijk om te realiseren dat dit geen kortetermijninspanning is; het kan vaak 5 tot 10 jaar duren voordat we een tastbaar product hebben ontwikkeld en gedurende dit proces vallen vele stoffen af. Dit is inherent aan farmaceutisch ontwikkelingswerk en vergt geduld en doorzettingsvermogen. Soms is dit frustrerend maar ik heb dit proces eerder doorlopen en weet dat het uiteindelijk de moeite waard zal zijn. Het gevoel van voldoening dat je hebt bijgedragen aan het succesvol op de markt brengen van een geneesmiddel is onbeschrijflijk. Dit is de drijvende kracht achter onze inspanningen.

Gesprekken met collega's binnen InnoCore hebben me laten zien dat we allemaal hier zijn omdat we daadwerkelijk willen bijdragen aan de ontwikkeling van medicijnen die het leven van patiënten positief kunnen beïnvloeden. Dit is onze gedeelde passie en het motiveert ons dagelijks. In de farmaceutische industrie is echter de realiteit dat slechts een klein percentage van de vele stoffen waaraan wordt gewerkt, daadwerkelijk tot een succesvol product leidt. Het is als een soort kansspel waarbij sommigen de mogelijkheid krijgen om aan meerdere succesvolle producten te werken, terwijl anderen dit misschien nooit zullen ervaren, ondanks hun toewijding en inspanning. Dit benadrukt dat ook externe factoren en een element van geluk een rol spelen.

Voor ons als servicegericht bedrijf is klanttevredenheid van groot belang. We werken samen met klanten aan de ontwikkeling van hun geneesmiddelen en hun tevredenheid is dan ook essentieel. Het is zeer bevredigend wanneer onze klanten tevreden zijn met onze bijdrage en terugkomen met nieuwe projecten. Dit is een belangrijk onderdeel van mijn voldoening in mijn rol.

We wensen Robert heel veel succes. Over een jaar spreken Angela en Robert weer en dan zal de balans worden opgemaakt. Heeft Robert zijn doelstellingen weten te bereiken? Waar staat InnoCore dan? 

 

Angela Pasma (partner) en Team: Gertine Brouwers (consultant) en Gerda Kernkamp (PA)

Health & Life Sciences Business Unit

angela.pasma@amrop.nl

+31 (0)6 4206 8662