Versterking van ESG in private equity: Een gesprek met Amrop's Global Practice Leader Energy & Infrastructure, Roland Theuws

Author: Roland Theuws 

Het tij verschuift in de wereld van private equity. Nu duurzaamheid een bepalende factor wordt voor zakelijk succes, vinden overwegingen op het gebied van Environmental, Social, and Governance (ESG) hun weg naar het hart van private equity (PE) bedrijven. Dit houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen. Portefeuillebedrijven van PE in Nederland vormen hierop geen uitzondering, waarbij de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) kennisoverdracht op dit gebied bevorderen.

In deze veranderende context werd er gesproken met Amrop's Global Practice Leader Energy & Infrastructure, Roland Theuws die gespecialiseerd is in het werven van corporate directors die zich onder andere richten op ESG en aanverwante posities.

Kiril Dobrev 9Ka31genykm Unsplash

Het toenemende belang van ESG bij PE-firma's 

Tegenwoordig nemen PE-firma's in Nederland niet alleen ESG-overwegingen op in hun due diligence-processen, maar werken zij ook ijverig samen met hun portefeuillebedrijven om een robuust ESG-beleid te implementeren. Raden van bestuur en met name CEO's spelen hierbij een cruciale rol, omdat zij de toon zetten voor de ESG-prestaties van een bedrijf. Maar hoe beïnvloedt dit de werving van bestuurders?

Q: Kunt u nader ingaan op hoe de toenemende nadruk op ESG vorm geeft aan executive search processen? 

De vereisten voor ESG-gerelateerde vaardigheden en ervaringen in het leiderschap van PE-firma's variëren afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Grote corporaties en familiebedrijven leggen over het algemeen meer nadruk op ESG. ESG-rollen zijn relatief nieuw en worden momenteel gecreëerd, waardoor er een opkomende trend is. Idealiter hebben leiders een operationele achtergrond, maar ze kunnen ook uit een corporate bestuursfunctie komen, zoals CEO of algemeen directeur. Er wordt vaak gezocht naar leiders met ervaring in aanverwante bedrijfstakken, met name in operationele functies. Relevantie en ervaring zijn belangrijk, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en veiligheid, evenals praktische ervaring op de werkvloer, bijvoorbeeld in fabrieken. Intrinsieke motivatie en interesse in ESG zijn ook belangrijk. Het specifieke profiel dat een bedrijf verwacht van een kandidaat kan echter sterk variëren.

Q: Welke specifieke ESG-gerelateerde vaardigheden of ervaringen zoeken PE-bedrijven in hun executive leadership?

Participatiemaatschappijen hechten veel belang aan ESG-overwegingen in hun investeringsstrategieën. Daarom geven ze de voorkeur aan leidinggevenden met specifieke ESG-vaardigheden en ervaring. Belangrijke vaardigheden die PE-firma's zoeken zijn onder andere: het ontwikkelen en implementeren van effectieve ESG-strategieën die aansluiten bij de beleggingsdoelstellingen, begrip van ESG-regelgeving en ervaring in naleving, beoordelen van milieu- en sociale impact, betrokkenheid bij belanghebbenden, uitvoeren van ESG due diligence, bevorderen van transparantie en rapportage, stimuleren van diversiteit en inclusie en expertise in impactmeting en -management. 

Q: Gezien het toenemende belang van ESG, hoe ziet u de toekomstige rol van bestuurders en leidinggevenden bij het beheer van ESG-kwesties?

Veel organisaties erkennen het belang van het integreren van milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) overwegingen in hun investeringsstrategieën. De overgang van een puur financieel gedreven aanpak naar een meer uitgebreide ESG-gerichte aanpak is echter een complexe taak. Om een echte transformatie te bewerkstelligen, moeten managers ESG-principes integreren op alle niveaus en in alle dimensies van hun bedrijf. Dit vereist effectieve communicatie met belangrijke belanghebbenden, de implementatie van robuuste controle- en rapportagesystemen om consistente en betrouwbare informatie te garanderen, en een commitment om ambitie om te zetten in actie door de kernpraktijken van het bedrijf te veranderen.

Hoewel de voortgang in de invoering van ESG-praktijken varieert, zijn er verschillende factoren die de noodzaak tot verandering stimuleren. Nieuwe wettelijke EU-eisen, die in 2024 van start gaan, zullen bedrijven boven een bepaalde grootte en omzetdrempel verplichten om te rapporteren over hun ESG-prestaties. Deze druk van de regelgeving, in combinatie met de verwachtingen van werknemers en klanten, zet bedrijven ertoe aan om prioriteit te geven aan ESG-initiatieven. Bovendien is er een groeiende intrinsieke motivatie onder individuen om een positieve impact te hebben en een betere wereld achter te laten voor toekomstige generaties. Klanten verwachten nu dat bedrijven hun acties afstemmen op hun waarden, en zelfs leveranciers in sectoren zoals bijvoorbeeld afvalbeheer eisen transparantie en duurzame praktijken, zoals het omarmen van de principes van de circulaire economie.

Vanuit alle hoeken van het bedrijfsecosysteem, inclusief de overheid, werknemers en klanten, is er een collectieve drang naar duurzaamheid, diversiteit en inclusie. Belanghebbenden binnen een bedrijf, zowel intern als extern, oefenen druk uit om deze kwesties aan te pakken. Ook Amrop streeft er naar om bijvoorbeeld 40% van de kandidaten op de shortlist vrouwen te laten zijn. Dit lukt niet altijd in alle sectoren maar dit is absoluut ons streven.

Om de reis naar ESG-transformatie succesvol te doorlopen, moeten organisaties zich richten op drie pijlers: motivatie, kennis en controle, en actie en leiderschap. Motivatie omvat zowel intrinsieke als extrinsieke drijfveren, zoals persoonlijke overtuigingen, eisen van o.a. investeerders, nalevingseisen en publieke druk. Het bevorderen van betere communicatie tussen belanghebbenden kan de intrinsieke motivatie vergroten, terwijl het reageren op externe druk de vooruitgang kan versnellen.

Kennis en controle zijn cruciaal voor het implementeren van effectieve ESG-praktijken. Bedrijven moeten datagestuurde ESG-controlesystemen opzetten en expertise verwerven op het gebied van ESG-gegevensverwerking. Daarnaast is het aannemen van een ‘wise leadership style’ die verder gaat dan commerciële overwegingen en ethische, duurzame en verantwoordelijke praktijken omarmt, essentieel voor bedrijven die financieel en duurzaam gedreven willen zijn. 

Q: Kunt u een voorbeeld geven van hoe ESG-overwegingen een recent zoekproces bij uw opdrachtgevers naar leidinggevenden hebben beïnvloed?

De logistieke sector is geleidelijk aan meer aandacht gaan besteden aan duurzaamheid, vooral met betrekking tot het gebruik van waterstof en de electrificatie van het vervoer. Bedrijven zoals NESTE zijn gericht op de productie van hernieuwbare energie en zetten vol in op groene initiatieven, zoals de algenindustrie en duurzame vliegtuigbrandstof (SAF). Een voorbeeld van een bedrijf dat aanzienlijke groei heeft doorgemaakt op het gebied van energietransitie is ALFEN. Grote pensioenfondsen zoals PGGM investeren aanzienlijke bedragen in portfoliobedrijven die actief zijn in hernieuwbare energie zoals waterstof, biogas, wind en elektriciteit. ESG is niet langer een voorbijgaande trend, maar een waardenverhogende factor. Het is van cruciaal belang voor bedrijven om ESG-prioriteiten te stellen om te voldoen aan de verwachtingen van werknemers, klanten en aandeelhouders. Bedrijven met een  duurzaam karakter zien een bovengemiddelde- stijging van hun waarde, wat zowel aandeelhouders als de maatschappij als geheel ten goede komt.  

De integratie van ESG in de bedrijfsvoering is een blijvende trend met veranderende eisen die gesteld worden aan het profiel van senior management. 

Bij Amrop herkennen we deze trend en stemmen we onze executive search af op het vinden van leiders die niet alleen ESG-kwesties begrijpen, maar ook de integratie ervan in de strategie en activiteiten van de organisatie kunnen bevorderen. Het gaat niet alleen om het invullen van een functie; het gaat om het vinden van leiders die bedrijven naar een duurzame toekomst kunnen leiden.