Zásady ochrany osobných údajov

Identifikácia prevádzkovateľa

Obchodné meno: Amrop Partners v.o.s.
Registrácia: OR OS BA I., odd.: Sro, vložka č.: 1897/B
Sídlo: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
IČO: 53 194 063
Zastúpená: FRASIER, s.r.o. (spoločník), v mene ktorej koná Mgr. Igor Šulík, konateľ

 

(A) O Zásadách ochrany osobných údajov
Tieto Zásady pripravila spoločnosť Amrop Partners v.o.s so sídlom na Štefanovičovej 12 v Bratislave, IČO 53 194 063, zapísaná v OR OS Bratislava 1, odd.: Sr, vl. č. 1897/B (ďalej aj „Amrop“, „my“ alebo „nás“) a je určená jednotlivcom mimo našu organizáciu, s ktorými akokoľvek spolupracujeme vrátane (nie však výlučne) kandidátov, účastníkov našich poradenských projektov, zdrojov (spoločne ďalej „vy“). Definované výrazy používané v týchto Zásadách sú vysvetlené v časti (L) nižšie.

Pre účely týchto Zásad je Amrop Partners v.o.s. prevádzkovateľ. Kontaktné údaje sú uvedené v časti (K) nižšie.

Tieto Zásady môžu byť z času na čas zmenené a doplnené alebo aktualizované, aby odrážali zmeny v našich postupoch v súvislosti so spracovaním osobných údajov alebo so zmenami v platných právnych predpisoch. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali tieto Zásady a aby ste pravidelne kontrolovali túto stránku, aby ste mohli zachytiť všetky zmeny, ktoré sme mohli urobiť v súlade s podmienkami týchto Zásad.

(B) Spracovanie osobných údajov
Zber osobných údajov: Môžeme zhromažďovať osobné údaje o vás ako napríklad vaše meno, adresu, kontaktné údaje a podobne. Medzi príklady zdrojov, z ktorých môžeme zhromažďovať osobné údaje, patria:

 • Vaše osobné údaje môžeme získať, keď nám ich poskytnete (napr. keď nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo iným spôsobom).
 • Vaše osobné údaje môžeme získať počas bežného kontaktu/vzťahu s vami (napr. ak vám ponúkneme, že vás prepojíme s niektorým z našich klientov, môžeme od vás získať osobné údaje relevantné k danej príležitosti ako napríklad váš životopis).
 • Vaše osobné údaje môžeme získať od partnerskej Amrop kancelárie v rozsahu, v ktorom nám ich poskytne.
 • Osobné údaje, ktoré sa zjavne rozhodnete zverejniť, môžeme zhromaždiť aj prostredníctvom sociálnych médií (napr. môžeme zhromažďovať informácie z vášho profilu v sieti LinkedIn, pokiaľ sa rozhodnete spraviť profil verejne viditeľným).
 • Vaše osobné údaje môžeme získať od tretej strany, ktorá nám ich poskytne (napr. bývalý zamestnávateľ, iný typ referencie či orgány činné v trestnom konaní).
 • S vaším písomným súhlasom môžeme overovať vašu pracovnú minulosť s prihliadnutím na pravidlá stanovené príslušnými zákonmi.
 • Vaše osobné údaje môžeme získať, keď navštívite našu www.amrop.sk stránku (ďalej „web stránka“) alebo využijete niektorú funkcionalitu dostupnú na našej stránke. Keď navštívite našu web stránku, vaše zariadenie alebo prehliadač automaticky zverejní určité informácie (napr. typ zariadenia, prehliadač, IP adresu, jazykové nastavenie a prípadne iné technické údaje), z ktorých niektoré môžu byť osobným údajom.

Vytváranie osobných údajov: V niektorých prípadoch nám môžete poskytnúť osobné údaje iných osôb. Napríklad môžete byť pre nás zdrojom a poskytnúť informácie o kandidátovi alebo účastníkovi poradenského projektu. Vždy, keď nám takéto osobné údaje poskytnete, veríme, že tak robíte na základe právneho základu oprávňujúceho vás poskytnúť nám tieto osobné údaje, a teda, že tak robíte v súlade s platnou legislatívou a ustanoveniami týchto Zásad. Ak tomu tak nie je, prosím, zdržte sa poskytovania osobných údajov tretích strán našej spoločnosti.

Relevantné osobné údaje: Kategórie osobných údajov, ktoré o vás môžeme spracovávať, zahŕňajú:

 • Osobné údaje: meno (mená); preferované meno; rod; dátum narodenia/vek; štátna príslušnosť; fotografia; rodinný stav; názov pozície; názov zamestnávateľa; oddelenia; údaje o plate a odmeňovaní; číslo pasu (v prípade potreby); číslo víza (v prípade potreby); číslo pracovného povolenia (ak je to relevantné).
 • Kontaktné údaje: adresa bydliska; pracovná adresa; domáce telefónne číslo; pracovné telefónne číslo; pracovné číslo mobilného telefónu; osobné číslo mobilného telefónu; osobná e-mailová adresa; pracovná e-mailová adresa; údaje o vašich profiloch v sociálnych médiách.
 • Záznamy o pracovnej histórii: u všetkých zamestnávateľov dátum nástupu; dátum ukončenia; názov firmy; názov pracovnej pozície; miesto výkonu práce; obsah pracovnej náplne a údaje o akýchkoľvek disciplinárnych konaniach voči vám.
 • Údaje o referujúcich: údaje o osobách, ktoré môžu poskytnúť referenciu na vás vrátane typu vzťahu k vašej osobe a jeho trvania.
 • Preverovanie minulosti: podrobnosti odhalené kontrolami podkladov vykonanými v súlade s platnými právnymi predpismi na základe predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu vrátane podrobností o predchádzajúcich zamestnaniach, referencií a údajov z registra trestov.
 • Názory a hodnotenia: vaše názory na kandidátov a účastníkov poradenských projektov, ak je to relevantné.

Právny základ na spracovanie osobných údajov: Pri spracovávaní vašich osobných údajov v súvislosti s účelmi stanovenými v týchto Zásadách sa môžeme spoliehať na jeden alebo viacero z nasledujúcich právnych základov:

 • sme získali váš predchádzajúci výslovný súhlas so spracovaním (tento právny základ sa používa len v súvislosti so spracovaním, ktoré je úplne dobrovoľné – nepoužíva sa na spracovanie, ktoré je akokoľvek potrebné alebo povinné);
 • spracovanie je nevyhnutné v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorú s nami uzatvárate;
 • spracovanie je požadované platnými právnymi predpismi;
 • spracovanie je nevyhnutné na ochranu životných záujmov jednotlivca; alebo
 • máme oprávnený záujem na vykonaní spracovania, ktoré nie je v rozpore s vašimi záujmami, so základnými právami alebo slobodami. Ak sa spoliehame na tento právny základ, naše oprávnené záujmy sú:
  • náš legitímny záujem o riadenie a fungovanie nášho podnikania;
  • náš legitímny záujem o propagáciu nášho podnikania; a
  • náš oprávnený záujem o poskytovanie služieb našim klientom.

Spracovanie osobitných kategórií osobných údajov: Snažíme sa nezhromažďovať a ani inak nespracovávať osobitné kategórie osobných údajov okrem prípadov, keď:

 • spracovanie je požadované alebo povolené príslušnými zákonmi;
 • spracovanie je nevyhnutné na zistenie alebo prevenciu trestného činu;
 • spracovanie je nevyhnutné na ochranu zákonných práv; alebo
 • sme v súlade s platnými právnymi predpismi získali predchádzajúci výslovný súhlas pred spracovaním osobitných kategórií osobných údajov (ako je uvedené vyššie, tento právny základ sa používa iba v súvislosti so spracovaním, ktoré je úplne dobrovoľné – nepoužíva sa na spracovanie, ktoré je potrebné alebo povinné z akéhokoľvek iného dôvodu).

Účely, na ktoré môžeme spracovať vaše osobné údaje: Účely, na ktoré môžeme spracovávať osobné údaje podľa platných zákonov, sú:

 • Nábor a výber v mene nášho klienta: náborové operácie; zverejnenie ponúk klienta; poskytovanie služieb klientovi; poskytnutie informácií, ktorí kandidáti majú záujem o ich pozíciu; vedenie záznamov a realizovanie overovania poskytnutých informácií.
 • Leadership Consulting: poskytovanie poradenských služieb klientom.
 • Poskytovanie služieb vám: poskytovanie našich služieb vám; realizácia stretnutí a telefonátov s vami ako aj akákoľvek iná forma komunikácie s vami v súvislosti s danými službami.
 • Naše web stránky: poskytovanie nášho obsahu vám prostredníctvom našich web stránok; zobrazovanie akýchkoľvek informácií vám a komunikovanie s vami prostredníctvom našich web stránok.
 • Koučing a tréning: poskytovanie koučingu, tréningov a prípravy na interview.
 • Newsletter a iná marketingová komunikácia: komunikovanie smerom k vám akýmkoľvek prostriedkom (vrátane e-mailu, telefónu, SMS, sociálnych médií alebo osobne) naše novinky a prípadné príležitosti, o ktoré by ste mohli mať záujem.
 • Finančné riadenie: predaj; financie; firemný audit a riadenie dodávateľov.
 • Prieskumy: zisťovanie vašich názorov na relevantné témy.
 • Zlepšovanie našich služieb: identifikovanie priestoru na zlepšenie už existujúcich služieb; plánovanie zlepšení služieb; vytváranie nových služieb.
 • Zaistenie budúcnosti: plánovanie nástupníctva a budúceho fungovania vrátane rozpočtov.

(C) Zverejnenie osobných údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje môžeme zverejniť iným členom medzinárodnej siete partnerstva Amrop na legitímne obchodné účely v súlade s platnými zákonmi. Môžeme tiež zdieľať agregované demografické údaje s našimi klientmi a dôveryhodnými partnermi za účelom opísaným v týchto Zásadách. Aj keď sa vždy snažíme tieto informácie anonymizovať, je možné, že tieto údaje môžu obsahovať malé množstvo vašich osobných údajov.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje zverejniť aj nasledovným stranám:

 • právnym a regulačným orgánom na požiadanie alebo na účely ohlásenia akéhokoľvek skutočného alebo podozrivého porušenia platných právnych predpisov alebo nariadení;
 • našim klientom za účelom poskytovania služieb týmto klientom a to v súlade s ustanoveniami týchto Zásad;
 • účtovníkom, audítorom, právnikom a iným externým odborným poradcom v sieti partnerstva Amrop s výhradou záväzných zmluvných záväzkov týkajúcich sa dôvernosti;
 • spracovateľom tretích strán (napr. iným tretím stranám, ktoré nám pomáhajú pri výkone podnikateľských aktivít), ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na svete, pri splnení podmienok uvedených nižšie v tejto časti (C);
 • každej relevantnej strane, orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu v rozsahu potrebnom na výkon alebo obranu zákonných práv;
 • každej príslušnej strane na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov vrátane ochrany a prevencie ohrozenia verejnej bezpečnosti;
 • akémukoľvek relevantnému nadobúdateľovi v prípade, že predáme alebo prevádzame celé naše podnikanie alebo aj časť našej činnosti alebo aktív (aj v prípade reorganizácie, zrušenia alebo likvidácie); a
 • naša web stránka môže využívať plugin tretích strán alebo obsah z nich (napr. Facebook, Twitter, LinkedIn). Ak sa rozhodnete využiť takýto plugin alebo obsah, vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s takouto treťou stranou.

Ak využijeme sprostredkovateľa na spracovanie vašich osobných údajov, sprostredkovateľ bude musieť plniť záväzné zmluvné záväzky na: (i) spracovanie osobných údajov iba v súlade s našimi predchádzajúcimi písomnými pokynmi; a (ii) používať opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov.

(D) Medzinárodný prenos osobných údajov
Vzhľadom na medzinárodnú povahu nášho podnikania budeme musieť preniesť vaše osobné údaje na iné subjekty v rámci siete partnerstva Amrop a tretím stranám, ako je uvedené v časti (C) vyššie, v súvislosti s účelmi uvedenými v tejto smernici. Z tohto dôvodu môžeme vaše osobné údaje preniesť do iných krajín, ktoré môžu mať iné zákony a požiadavky na dodržiavanie ochrany údajov, ako sú tie, ktoré platia v krajine, v ktorej sa nachádzate. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s iným členom partnerstva Amrop v rozsahu, ktorý je prípustný, a to najmä v súvislosti s prácou pre niektorého klienta, kde môžete byť kandidátom alebo účastníkom poradenského projektu.

V prípade, že vaše osobné údaje prenesieme do iných krajín, urobíme to na základe relevantných podpísaných zmlúv. Môžete požiadať o nahliadnutie do týchto zmlúv pomocou kontaktných údajov uvedených v časti (K) nižšie.

(E) Zabezpečenie údajov
Zaviedli sme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením, neoprávneným prístupom a inými nezákonnými alebo neoprávnenými formami spracovania v súlade s platnými právnymi predpismi.

Je vašou zodpovednosťou, aby akékoľvek osobné údaje, ktoré nám pošlete, boli zaslané bezpečne.

(F) Presnosť údajov
Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, budú presné a v prípade potreby aktualizované. Prijímame všetky primerané kroky, aby sme zabezpečili, že:

 • vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, sú presné a v prípade potreby aktualizované; a
 • akékoľvek vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, ktoré sú nepresné (so zreteľom na účely, na ktoré sú spracované), sa bez meškania vymažú alebo opravia.

Čas od času vás môžeme požiadať o potvrdenie presnosti vašich osobných údajov.

(G) Minimalizácia údajov
Vykonali sme všetky primerané kroky, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, budú obmedzené na osobné údaje, ktoré sú odôvodnene potrebné v súvislosti s účelmi uvedenými v týchto Zásadách.

(H) Uchovávanie údajov
Budeme uchovávať kópiu vašich osobných údajov len tak dlho, ako je to potrebné v súvislosti s cieľmi stanovenými v tomto dokumente, pokiaľ platné zákony nepovoľujú alebo nevyžadujú dlhší čas uchovávania.

Kritériá na určenie obdobia, počas ktorého budeme uchovávať vaše osobné údaje, sú nasledovné: vaše osobné údaje uchováme pokiaľ máme povolenie kontaktovať vás. Ak by ste chceli toto povolenie odvolať, môže tak urobiť prostredníctvom kontaktných údajov v časti (K) nižšie.

(I) Vaše zákonné práva
Podľa platných zákonov máte viacero práv týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov:

 • právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracovávame alebo uchovávame, prípadne o ich kópiu;
 • právo požiadať o opravu akýchkoľvek nepresností vo vašich osobných údajoch;
 • právo žiadať z oprávnených dôvodov:
  • vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame alebo uchovávame; a
  • obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ktoré spracovávame alebo uchovávame;
 • právo namietať z oprávnených dôvodov spracovávanie vašich osobných údajov;
 • právo na prenesenie vašich osobných údajov na iného prevádzkovateľa v realizovateľnom rozsahu;
 • ak spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, právo odobrať tento súhlas;
 • právo podávať sťažnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov.

V žiadnom prípade neobmedzujeme vaše práva.

Uplatňovať jedno alebo viac z týchto práv alebo položiť otázku týkajúcu sa týchto práv alebo k akýmkoľvek iným ustanoveniam týchto Zásad alebo o našom spracovaní vašich osobných údajov môžete prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode (K) nižšie.

(J) Vaše povinnosti
Ak ste kandidát alebo účastník poradenského projektu, spoliehame sa, že nám poskytnete úplné a správne vaše osobné údaje, aby sme mohli poskytovať vyžiadané služby vám a našim klientom.

Ak ste zdrojom, spoliehame sa, že máte právny základ na to, aby ste nám zverili osobné údaje tak, ako to definujú tieto Zásady.

(K) Kontaktné údaje
Ak máte nejaké pripomienky, otázky alebo obavy týkajúce sa akýchkoľvek informácií uvedených v tomto dokumente alebo akékoľvek iné otázky súvisiace so spracovaním osobných údajov od Amrop Partners v.o.s., kontaktujte nás písomne na adrese našej spoločnosti uvedenej vyššie alebo e-mailom na adrese .

(L) Definície

 • „Kandidát“ znamená kandidát alebo potenciálny kandidát na pozíciu u klienta.
 • „Klient“ znamená klient Amrop Partners, k.s. alebo akéhokoľvek iného člena siete partnerstva Amrop.
 • „Prevádzkovateľ“ znamená subjekt, ktorý rozhoduje o tom, ako a prečo sú vaše osobné údaje spracované.
 • „Úrad na ochranu osobných údajov“ znamená nezávislý verejný orgán, ktorý má právnu úlohu pri dohľade nad dodržiavaním platných zákonov o ochrane údajov.
 • „Poradenský projekt“ znamená akýkoľvek poradenský projekt (vrátane, avšak nie len Leadership Assessment, Coaching, Leadership Consulting, rozvoj tímu, potenciálová analýza, plánovanie nástupníctva) realizovaný prevádzkovateľom pre klienta.
 • „Účastník“ znamená účastníka akéhokoľvek poradenského projektu.
 • „Osobné údaje“ znamenajú informácie, ktoré sú o vás a na ktorých základe ste identifikovateľný/á. Príklady vašich osobných údajov, ktoré môžeme spracovať, sú uvedené v časti (B) vyššie.
 • „Spracovanie“ alebo „spracované“ znamená všetko, čo sa vykonáva s vašimi osobnými údajmi, či už automatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, úprava, vyhľadávanie, konzultácie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírením alebo iným sprístupnením, zosúladením alebo kombináciou, obmedzením, vymazaním alebo zničením.
 • „Sprostredkovateľ“ znamená akúkoľvek osobu alebo subjekt, ktorý spracováva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (okrem zamestnancov prevádzkovateľa).
 • „Osobitné kategórie osobných údajov“ znamenajú osobné údaje o vašej rase alebo etnickej príslušnosti, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, telesné alebo duševné zdravie, sexuálny život, akékoľvek skutočné alebo údajné trestné činy alebo sankcie, iné informácie, ktoré môžu byť považované za citlivé podľa platných právnych predpisov.
 • „Zdroj“ znamená akúkoľvek osobu, ktorá poskytne názor ohľadom schopností akéhokoľvek kandidáta alebo účastníka, pre akýkoľvek účel vrátane, avšak nie len ohľadom vhodnosti kandidáta alebo účastníka na danú rolu.