Shutterstock 116679022 Cropped

Ochrona Prywatności i Danych

Szacunek. Poufność. Zaufanie.

Jako dostawca usług Executive Search, Leadership i Board Advisory, firma Amrop zawsze opierała się na zaufaniu, poufności i poszanowaniu prywatności.

Zdajemy sobie sprawę, że nasza rola w ochronie danych osobowych jest kluczowa – w imieniu naszych klientów, naszych kandydatów i wszystkich członków Partnerstwa Amrop. Zobowiązujemy się zapewnić, że wszystkie dane osobowe udostępniane i przetwarzane w Amrop są chronione i bezpieczne. Gwarantujemy zgodności wymogami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO) i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Odpowiedzialność

Amrop przestrzega zasad i wymogów ochrony danych oraz odpowiednich przepisów krajowych lub regionalnych, w tym przepisów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w których stosuje się RODO.

Zapewniamy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi i stosujemy wewnętrzne procesy zapewniające zgodność z lokalnymi przepisami.

Zapewniamy, że nasi klienci są świadomi swojej roli w ochronie danych osobowych i współpracują z nimi na określonych warunkach umownych dotyczących udostępniania danych osobowych.

Prawa podmiotów danych

Amrop poważnie traktuje indywidualne prawa osób, których dane dotyczą. Szanujemy prawa jednostek do:

  • informacji o przetwarzaniu danych
  • dostępu do przetwarzanych przez Amrop danych osobowych
  • sprostowania i aktualizacji danych osobowych
  • usunięcia danych i systemowego zapomnienia
  • ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W razie potrzeby biura Amrop uzyskują ważną zgodę osób, których dane dotyczą na przetwarzanie ich danych osobowych.

Jakość i proporcjonalność danych

Amrop wierzy, że przechowywanie dokładnych i aktualnych danych ma fundamentalne znaczenie dla pomyślnego funkcjonowania firmy. Zbieramy tylko dane, które są istotne dla określonych celów związanych z naszą działalnością i nie przechowujemy danych dłużej niż to konieczne.

Ochrona danych

Amrop podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych przed bezprawnym dostępem lub utratą, w tym określonych działań związanych z potencjalnymi naruszeniami bezpieczeństwa danych. Posiadamy zasady i procesy mające na celu ochronę danych, urządzeń i systemów. Zapewniamy, że nasi zewnętrzni dostawcy są świadomi swoich ról w zakresie ochrony danych.

Międzynarodowe transfery danych

Niektóre przepisy krajowe lub regionalne wymagają, aby międzynarodowe przekazywanie danych osobowych obejmowało specjalne zabezpieczenia i mechanizmy zapewniające, że „ochrona podróżuje wraz z danymi”. W szczególności zgodnie z RODO dotyczy to danych przesyłanych z EOG do krajów spoza EOG.

Biura Amrop zawarły wspólne standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia bezpiecznego i wydajnego przepływu danych osobowych w naszej globalnej organizacji.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych procesów ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami.

Aby zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie w witrynie, kliknij tutaj.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby omówić prywatność i ochronę danych.

Skontaktuj się z nami