Shutterstock 1796867218 Copy

Human Resources

Poslanie HR oddelení sa mení – HR manažér sa stáva čoraz častejšie strategickým partnerom vrcholového manažmentu. To má priamy vplyv aj na očakávania kladené na tieto útvary i samých riaditeľov ľudských zdrojov. HR manažéri sa musia postarať nielen o administratívu súvisiacu so zamestnancami, ale aj predvídať budúce potreby biznisu a tomu prispôsobovať jednotlivé politiky. Vďaka tomu dokážu organizáciu potiahnuť smerom k ďalšiemu rozvoju založenému na získavaní, rozvoji a udržaní správneho ľudského kapitálu.

 

Pre HR profesionálov je porozumenie biznisu a znalosť podnikateľského prostredia nevyhnutné v rovnakej miere ako skúsenosti získané na pozícii mimo oblasti ľudských zdrojov. Takúto kombináciu považujeme za nevyhnutnú súčasť kariérnej cesty výnimočných HR lídrov. Svetová finančná a ekonomická kríza, digitálne inovácie a rozvoj technológií, sociálne médiá, globalizácia či zmeny v štruktúre zamestnancov a s nimi súvisiace prehlbujúce sa rozdiely medzi generáciami, ich hodnotami, očakávaniami a pracovnými postojmi, špecifiká tzv. generácie Y, ktorá je na pracovnom trhu početne zastúpená, medzinárodne zložené virtuálne pracovné tímy, dôraz na spoločenskú zodpovednosť firiem (Corporate Social Responsibility) a žitie hodnôt organizácie – to všetko tvorí agendu HR profesionálov.

Kľúčovou otázkou je schopnosť vyrovnať sa s neistotou, nejednoznačnosťou a nestálosťou podnikateľského prostredia. Stredobodom aktivít HR profesionálov je získať a udržať talenty a pracovať s angažovanosťou zamestnancov. „Manažéri riadenia vzťahov s ľuďmi“ sa musia vedieť efektívne popasovať s neustálymi zmenami a so schopnosťou viesť ostatných. Úlohu HR lídrov možno vnímať aj ako boj o talenty. Misia HR je jednoznačná aj v kontexte rýchlo rastúceho počtu regionálnych centier zdieľaných služieb v regióne EMEA – je ňou organizačné usporiadanie a získavanie a rozvoj talentov.

Naši konzultanti

Globálne hodnoty Amropu

Agility
Agilita

Pracujeme spoločne, efektívne a flexibilne, aby sme naplnili potreby interných a externých zainteresovaných strán.

Caring
Starostlivosť

Prejavujeme ohľaduplnosť a hodnotu voči ľuďom ako jednotlivcom.

Curiosity
Zvedavosť

Hľadíme do budúcnosti a pri hľadaní poznatkov uplatňujeme mentalitu objaviteľa.

Ethics
Etika

Podnikáme transparentne, čestne a dôveryhodne.

Excellence
Výnimočnosť

Venujeme veľkú pozornosť procesom a výsledkom.

Inclusion
Inklúzia

Podporujeme demografickú a myšlienkovú rozmanitosť.

Agilita

Pracujeme spoločne a flexibilne reagujeme na potreby interných a externých zainteresovaných strán. V Amrope:

 • ponúkame inovatívne a na mieru šité riešenia v kritických oblastiach líderstva
 • neustále rozvíjame schopnosť proaktívne a rýchlo reagovať
 • sa snažíme rozvíjať ako jednotlivci a ako organizácia
 • sme schopní a ochotní spochybňovať zaužívané presvedčenia a predpoklady
 • si navzájom pomáhame skúšať, zlyhávať, učiť sa a opäť skúšať.

Zvedavosť

Hľadíme do budúcnosti a pri hľadaní poznatkov uplatňujeme mentalitu objaviteľa. V Amrope:

 • implementujeme prístup založený na kontexte, ktorý vychádza z podnikateľských, trhových a líderských potrieb našich klientov
 • investujeme do vlastného myšlienkového líderstva, aby sme udržali krok s potrebami klientov a kandidátov
 • zúčastňujeme sa na formálnych vzdelávacích programoch Amropu a nové poznatky prenášame do interakcií s klientmi a kandidátmi
 • sa aktívne snažíme spoznať a pochopiť iné kultúry, národné a organizačné.

Výnimočnosť

Venujeme veľkú pozornosť procesom a výsledkom. V Amrope:

 • v rámci globálnej pôsobnosti prijímame všetky opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti našich procesov a nástrojov
 • porovnávame naše procesy a postupy s najlepšími partnerskými organizáciami v našej triede
 • kontrolujeme úroveň spokojnosti klienta a kandidáta vo vopred dohodnutých míľnikoch zadania
 • nahradíme umiestneného kandidáta, ktorý odíde za vopred dohodnutých podmienok v rámci vopred dohodnutého časového rámca a pri dodržaní vopred dohodnutých poplatkov.

Starostlivosť

Prejavujeme ohľaduplnosť a hodnotu voči ľuďom ako jednotlivcom. V Amrope:

 • sme dôveryhodnými poradcami našich klientov, venujeme im dlhodobú a osobnú pozornosť na seniornej úrovni
 • sledujeme spokojnosť klientov a kandidátov
 • uplatňujeme „reflexiu v praxi“ v našich vzťahoch s inými ľuďmi a overujeme predsudky skôr, ako prijmeme rozhodnutie
 • vytvárame priestor pre konštruktívnu spätnú väzbu
 • sme školiteľmi, koučmi a mentormi našich partnerov, konzultantov, rešeršérov a spolupracovníkov.

Etika

Podnikáme transparentne a čestne. V Amrope:

 • predkladáme klientom a kandidátom jasné, spravodlivé a konkurencieschopné návrhy
 • prijímame všetky opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov
 • neprezentujeme kandidáta viac ako jednej organizácii súčasne
 • neoslovujeme umiestneného kandidáta pre príležitosti mimo organizácie klienta
 • sa zaväzujeme k prísnej dôvernosti nášho podnikateľského správania.

Inklúzia

Podporujeme demografickú a myšlienkovú rozmanitosť. V Amrope:

 • zachovávame objektívnosť a dôsledne preverujeme, či nedochádza k uprednostňovaniu alebo vylučovaniu jednotlivcov alebo skupín
 • navštevujeme klientov vo dvojiciach, aby sme zabezpečili relevantnú kombináciu odborných znalostí a perspektív
 • sa snažíme prezentovať rôznorodú škálu kandidátov, z hľadiska demografie a zmýšľania
 • investujeme do virtuálnych a fyzických platforiem na zdieľanie vedomostí a odborných znalostí v rôznych geografických oblastiach a kultúrach
 • vytvárame tímy a pracovné skupiny naprieč kultúrnymi hranicami.
Kontaktujte nás

Porozprávajme sa o vašich potrebách v oblasti získavania talentov.

Nájdite si kanceláriu