Verejný a neziskový sektor zohrávajú v každej spoločnosti dôležitú úlohu.

Verejná správa a regulačné úrady
Takmer vo všetkých oblastiach sme svedkami obrovských technologických, hospodárskych a kultúrnych zmien, ktoré si vyžadujú, aby štátne a lokálne orgány spolu s regulačnými orgánmi prehodnotili spôsob, akým prijímajú rozhodnutia, implementujú politiky, poskytujú služby a komunikujú s verejným a so súkromným sektorom. Dnešný svet si vyžaduje zásadnú transformáciu zaobchádzania a spolupráce s celým spektrom zainteresovaných strán. S maximálnym nasadením jednotlivým subjektom pomáhame orientovať sa na tejto ceste. Pracujeme na definovaní potrieb, ktorým čelia, na identifikácii kompetencií, ktoré potrebujú ich lídri, i na vylepšovaní organizačných a personálnych štruktúr. Naše bohaté skúsenosti nám umožňujú poskytovať osvedčené postupy a efektívne poradenstvo.

EÚ/UK a medzinárodné organizácie
Aby organizácie pôsobiace v rámci EÚ a medzinárodného prostredia mohli efektívne fungovať, musia mať na kľúčových pozíciách lídrov s bohatými skúsenosťami s vytváraním životaschopných a udržateľných stratégií. Lídri týchto organizácií potrebujú nový súbor kompetencií a zručností. Vedúcich predstaviteľov rôznych európskych a medzinárodných organizácií sprevádzame pri hľadaní správnych riešení, ktoré sú nevyhnutné v novom prostredí, a pomáhame im pri vyhľadávaní, výbere a získaní riaditeľov rôznych typov organizácií, pri hodnotení výkonnosti lídrov a budovaní špičkových tímov.

Vzdelávanie & R&D
Univerzity, vysoké školy a vedecko-výskumné organizácie zvyčajne pracujú s vysokými rozpočtami a rozsiahlym portfóliom duševného vlastníctva. Často však fungujú v tradičných modeloch, ktoré nie sú v súlade s tým, čo očakáva klient a čoraz väčšia časť spoločnosti. Akademický svet je založený na rebríčkoch, ktoré podporujú nepretržitú konkurenciu, čo si vyžaduje lídrov, ktorí dokážu inovovať v neistote, pracovať širokospektrálne a spojiť širokú škálu zainteresovaných strán. Spolupracujeme s akademickými a so samosprávnymi orgánmi, s vlastníkmi a výberovými komisiami vzdelávacích a výskumných organizácií, aby sme im pomáhali prehodnotiť zdroje potenciálnych kandidátov a organizačné štruktúry. Naše riešenia umožňujú významným vzdelávacím a výskumným organizáciám plniť ich poslanie v neustále sa meniacom prostredí.

Záujmové zastúpenia a združenia
V čase rôznorodého šírenia názorov zohrávajú združenia rozhodujúcu úlohu pri pomoci svojim členom pri vytváraní a definovaní jednotného postoja. Ďalej sprostredkúvajú posolstvo všetkým zainteresovaným stranám a rozhodovacím orgánom. Lídri jednotlivých združení musia svoje organizácie viesť s väčším dôrazom na vplyv, partnerstvo a inovácie, preto združeniam všetkých typov pomáhame pri výbere a rozvoji dynamických lídrov schopných dosahovať výsledky pri hľadaní prieniku v prostredí viacerých zainteresovaných strán. Vďaka našim konzultantom zameraným na jednotlivé odvetvia máme znalosti a rozsiahle siete kontaktov, ktoré nám umožňujú poskytovať na mieru šité riešenia.

Mimovládne organizácie, charitatívne organizácie a nadácie
Vďaka príchodu novej generácie filantropov získali mimovládne a neziskové organizácie nové zdroje a príležitosti. To si vyžaduje zapojenie vysokokvalifikovaných a nadšených lídrov s rôznymi zručnosťami, ktorí myslia podnikateľsky a ktorí podľa stanovenej stratégie dokážu získať príslušné zdroje na činnosť svojej organizácie a zabezpečiť ich transparentné a efektívne využitie. Takíto lídri dokážu využiť nové formy fundraisingu na vytvorenie vzájomného porozumenia a strategických spojenectiev s darcami vrátane partnerov z komerčného sektora. Navyše sú zapálení pre svoju vec, aby získali dôveru a podporu darcov, dobrovoľníkov, partnerov a verejnosti. Okrem skúsených lídrov, ktorí už pracujú v neziskovom sektore, môžeme identifikovať a predstaviť vhodných lídrov zo súkromného sektora, ktorí radi prijmú inú výzvu a splnia ciele mimovládnej alebo neziskovej organizácie.

Umenie a šport
Zriaďovateľom, správnym radám a vedeniu kultúrnych a športových organizácií pomáhame v tom, aby ich členovia boli schopní kriticky premýšľať o svojej úlohe pri dohľade nad organizáciou a pri nadväzovaní spolupráce v komunitách. Sprevádzame ich pri vyhľadávaní a výbere nových ľudí, pričom sa na tento proces pozeráme z hľadiska širších kompetencií potrebných na vedúcich pozíciách. Prinášame kandidátov nielen z oblasti umenia, kultúry alebo športu, ale aj zo súkromného a z neziskového sektora. Vyhľadávame a rozvíjame osobnosti, ktoré sa dokážu zapojiť do poslania organizácie a ktoré sú vybavené širokou škálou zručností a nástrojov na dosiahnutie požadovaných cieľov.

Naši sektoroví experti