Inside Wise Leaders Brain Full Series

Amrop na Slovensku

Amrop na Slovensku je už viac ako tridsať rokov lídrom v poskytovaní profesionálnych služieb v oblasti Executive Search, Board & Leadership Services. Naše poslanie napĺňame tým, že klientom pomáhame zvyšovať celkovú podnikateľskú akcieschopnosť a agilnosť ich lídrov. Sme prepojená, flexibilná a na spoluprácu a kvalitu zameraná spoločnosť s výbornou povesťou na lokálnom trhu. Spájame klientov a kandidátov s bohatými znalosťami a skúsenosťami a dokážeme rýchlo a efektívne reagovať v čase, kedy to potrebujú.

Slovenská kancelária Amropu je súčasťou globálneho partnerstva, ktorého poslaním je formovať udržateľný úspech prostredníctvom inšpiratívnych lídrov. Vďaka sieti plnohodnotných kancelárií vo viac ako 50 krajinách a vyše 40-ročnej skúsenosti disponuje hlbokým poznaním globálnych trhov a pomáha s hľadaním lídrov pre budúcnosť – Leaders for What’s Next – zvyknutých pracovať ponad hranice na trhoch po celom svete.

K riešeniu poradenských projektov pristupujeme prostredníctvom vlastného modelu 3D špecializácie založenej na kombinovaní poznania sektorových, funkčných a vlastníckych špecifík klientskych zadaní, čo našim konzultantom umožňuje efektívne riešiť aj komplikované problémy v orgánoch spoločnosti, na najvyšších manažérskych úrovniach a pri vysoko špecializovaných expertoch.

Prostredníctvom riešení v oblasti ľudského kapitálu zameraných na talenty a lídrov pracujúcich v rôznych krajinách a celom spektre sektorov Amrop na Slovensku pomáha klientom rozvíjať biznis a dosahovať strategické ciele.

Amrop Global & CEE

Spájame a rozvíjame najdynamickejšie firmy a agilných lídrov schopných čeliť výzvam budúcnosti. Pomáhame hľadať a umiestňovať lídrov pre budúcnosť – Leaders for What’s Next – zvyknutých pracovať ponad hranice na trhoch po celom svete. Spoločenstvo Amrop, založené v roku 1977, pôsobí v Ázii, regióne EMEA a Amerike prostredníctvom 67 kancelárií v 54 krajinách a je jedným z najväčších globálnych Executive Search partnerstiev.

Pôsobenie spoločenstva Amrop v strednej a vo východnej Európe (CEE) je vynikajúcim príkladom toho, čo znamená kontextom riadené cielené vyhľadávanie kandidátov.

Naša štruktúra a intenzívna skúsenosť z predchádzajúcej úzkej spolupráce nám umožňujú vytvoriť regionálny realizačný tím z partnerov, konzultantov a rešeršérov tak, aby sme optimálne dokázali riešiť problém nášho klienta. Z tohto tímu je vždy určená jedna osoba ako kľúčový kontakt pre klienta a daný projekt. Spájame regionálne a lokálne zdroje s cieľom poskytnúť klientovi dôkladné znalosti cieľového trhu a výber vhodných kandidátov z čo najširšej množiny potenciálnych kandidátov zo zadefinovaných trhov.

Pokiaľ ide o strednú a východnú Európu (CEE), pôsobíme už 30 rokov v Rakúsku a viac ako 15 rokov v Českej republike, Estónsku, Grécku, Maďarsku, Lotyšsku, Poľsku, na Slovensku, v Turecku, Rumunsku a Rusku. Sme stabilný tím partnerov a konzultantov, ktorý obsluhuje 20 trhov, udržiava úzku regionálnu spoluprácu a realizuje projekty vo viacerých krajinách.

Kódex profesionálnej praxe Amropu

Amrop sa vo svojom konaní voči klientom, kandidátom a kolegom zaväzuje dodržiavať Kódex profesionálnej praxe (Code of Professional Practice) v súlade so šiestimi hodnotami Amropu a štandardmi výnimočnosti, ktorých garantom je Amrop Board a Membership Committee (viac informácií nižšie). Kódex profesionálnej praxe je integrálnou súčasťou všetkých procesov vrátane nástupu, onboardingu a ďalšieho fungovania kancelárií, partnerov a zamestnancov Amropu.

Etika: morálne zásady, ktorými sa riadi naše správanie.
Podnikáme transparentne, čestne a dôveryhodne. 

Starostlivosť: prejavovanie láskavosti a záujmu o druhých.
Prejavujeme ohľaduplnosť a hodnotu voči ľuďom ako jednotlivcom.

Zvedavosť: silná túžba po poznaní alebo učení sa.
Hľadíme do budúcnosti a pri hľadaní poznatkov uplatňujeme mentalitu objaviteľa.

Agilita: schopnosť rýchlo a ľahko sa prispôsobiť.
Pracujeme spoločne, efektívne a flexibilne, aby sme naplnili potreby interných a externých zainteresovaných strán.

Výnimočnosť: vlastnosť byť vynikajúci alebo mimoriadne dobrý.
Venujeme veľkú pozornosť procesom a výsledkom.

Inklúzia: začleňovanie alebo začlenenie do skupiny alebo štruktúry.
Podporujeme demografickú a myšlienkovú rozmanitosť.

Základná zásada
Základom Kódexu profesionálnej praxe Amropu je, že sa vždy snažíme konať v súlade s globálnou misiou Amropu:

Formovanie udržateľného úspechu prostredníctvom inšpiratívnych lídrov

Leaders for What's Next

Tu sa všetko začína – definuje to naše myslenie, určuje náš prístup a je to prvá vec, ktorú chceme, aby si kandidáti a klienti zapamätali, keď si spomenú na Amrop. 

Našim klientom pomáhame nájsť a rozvíjať lídrov pre budúcnosť – ‘Leaders for What’s Next’ – zvyknutých pracovať ponad hranice na trhoch po celom svete.

 

 

  • Hľadíme do budúcnosti. Neustále sa pozeráme dopredu a poskytujeme užitočné poznatky, ktoré vám pomôžu prilákať a udržať si manažérov a lídrov s víziou a odhodlaním pomôcť pri zmene vašej organizácie.
  • Sme prepojení. Nech pôsobíte kdekoľvek, ste vždy v centre nášho spoločenstva, prepojení s odborníkmi na vašich trhoch a so svetom lídrov, ktorí zodpovedajú vašej podnikateľskej kultúre.
  • Sme agilní. Zameriavame sa na jedinečné potreby našich klientov, pracujeme spoločne, efektívne a flexibilne, aby sme poskytli lídrov pripravených na zmeny, ktorí prevedú vašu firmu všetkým, čo príde.
Zoznámte sa s nami

Kontaktujte nás, aby sme sa porozprávali o vašich potrebách v oblasti získavania lídrov a talentov.

Požiadajte o konzultáciu