Prispôsobenie sa výzvam

Sektor Financial Services si viac ako kedykoľvek predtým vyžaduje lídrov, ktorí sa dokážu rýchlo prispôsobiť zmenám a rozumejú tomu, ako sa vyrovnať s globálnymi tlakmi štrukturálnych a regulačných zmien, technologických zmien a konsolidácie odvetvia, ako aj s krízami a pandémiami. To vedie k ďalšej potrebe manažérov, ktorí dokážu jasne uvažovať o nových trhových príležitostiach a prechode do ďalšej fázy rastu.

Amrop v sektore Financial Services zamestnáva manažérov na všetkých úrovniach a pozíciách na celom svete – od prezidentov po finančných riaditeľov (CFO), prevádzkových riaditeľov (COO), manažérov marketingu (CMO) a informačných riaditeľov (CIO).

Naše zameranie a prístup

Ako partneri v Amrop Financial Services pracovnej skupine čerpáme z dlhoročných priamych osobných skúseností a hlbokých znalostí odvetvia, aby sme podporili úspech našich klientov.

Na globálnej úrovni nachádzame manažérov, ktorí sa cítia ako doma v New Yorku, Londýne, Zürichu i Singapure a ktorí zároveň ideálne vyhovujú lokálnym požiadavkám/lokálnemu kontextu našich klientov.

V tomto vysoko konkurenčnom odvetví partneri v Amrope zabezpečujú, aby naši klienti boli o krok vpred a aby v predstihu predvídali, čo bude nasledovať v tomto rýchlo sa vyvíjajúcom sektore.

Naši sektoroví experti

Sektorové špecializácie
1Asset Wealth Management and FO

Bezprecedentná prevratná digitalizácia výrazne podporuje inovatívne obchodné modely v sektore finančných služieb. Vznikajúce trendy vrátane zvyšujúcich sa regulačných mechanizmov, aplikácií rizík kybernetickej bezpečnosti či sociálnej a geopolitickej zložitosti urýchľujú dopyt po rozmanitých talentoch a odborných znalostiach v oblasti líderstva, aby sa splnili budúce potreby a podporil rast.

Vďaka našim dlhoročným odborným znalostiam a skúsenostiam sme získali povesť prezieravých odborných poradcov v oblasti stratégie na získavanie talentov pre sektor správy aktív a majetku, privátneho bankovníctva, trustových služieb a služieb fondov.

Svet spamätávajúci sa z pandémie je výzvou pre podnikateľské štruktúry. Zároveň formuje investičné stratégie správania sa podnikateľov s vysokým majetkom a Family Offices. Bez ohľadu na miesto pôsobenia si zabezpečenie udržateľnosti bohatstva a dobrej správy a odovzdanie vedenia ďalšej generácii vyžaduje štrukturálne prispôsobenie sa rýchlo sa meniacemu svetu, ktorý si vyžaduje inovatívne štruktúry, udržateľné investičné politiky a know-how, aby bolo možné splniť budúce požiadavky.

Amrop má bohatú históriu spolupráce s najznámejšími rodinnými podnikmi – malými aj väčšími, viacrodinnými Family Offices – na celom svete a pomáha majiteľom a výkonným manažérom pri tvorbe a obsadzovaní pozícií v orgánoch spoločnosti, nábore talentov a lídrov, intervenciách a plánovaní nástupníctva.

2Fintech

Sektor Financial Services prešiel v poslednom desaťročí rozsiahlou technologickou inováciou, pričom nové prevratné technológie vyniesli vo svete financií do popredia fintech spoločnosti. Tieto nové spoločnosti menia spôsob, akým ľudia sporia, míňajú a investujú. Úzko spolupracujeme s dynamickým portfóliom globálnych poradenských firiem, poskytovateľov finančných softvérových riešení a služieb a začínajúcich technologických startupov pôsobiacich v celom rade prevratných odvetví. Naše skúsenosti v oblasti finančných služieb a technológií zaručujú hlboké pochopenie vzťahov medzi oboma odvetviami a poskytujú dokonalú platformu na identifikáciu lídrov pre budúcnosť.

3Insurance

V odvetví, kde sa hrozby pre rast podnikania stávajú komplexnejšími a kde sa potreby a očakávania klientov drasticky zmenili po pandémii a následnej hospodárskej situácii, naši globálni poisťovací poradcovia poskytujú pridanú hodnotu našim klientom tým, že im pomáhajú nájsť, rozvíjať a udržať si lídrov, ktorí budú formovať budúcnosť a budú zárukou rastu a inovácií v oblasti životného, majetkového a úrazového poistenia, maklérstva a zaistenia.

Máme informácie z odvetvia a reputáciu, ktoré nám umožňujú dosiahnuť dokonalosť. Prinášame hlboké odborné znalosti v kritických otázkach, ktorým poisťovne čelia (riadenie produktov, prevádzka, distribúcia, riadenie, atď.).

4Private Equity & Venture Capital

Naša Private Equity & Venture Capital pracovná skupina úzko spolupracuje s rôznorodými klientmi od veľkých a stredne veľkých súkromných spoločností až po technologické startupy a inkubátory. Či ich podporujeme v oblasti fúzií a akvizícií, Due Diligence, prevádzkových partnerov na strane fondu alebo s portfólio manažérmi, alokátormi aktív či analytikmi na strane dlhového portfólia, dokážeme sa prispôsobiť jedinečným potrebám našich klientov v oblasti firemnej kultúry a líderstva.

Naša Private Equity & Venture Capital Executive Search pracovná skupina úzko spolupracuje so všetkými ostatnými pracovnými skupinami, pretože sa intenzívne venujú našim klientom na strane portfólia ich podnikov – pomáhajú im pri získavaní a udržiavaní transformačných talentov na C-úrovni a na úrovni nevýkonných tímov.

5Retail & Corporate Banking

Naša prax v oblasti retailového a firemného bankovníctva je prispôsobená meniacemu sa trhu, ktorému čelia naši klienti. Po regulačnej reštrukturalizácii sektora po kríze sa retailové aj firemné banky ocitli pred výzvou obstáť v neustále sa meniacom prostredí, ktoré ovplyvňujú predovšetkým nálady klientov a technológie.

Lídri čelia výzve, aby riadili pozitívnu a dôveryhodnú firemnú kultúru a aby zároveň poskytovali hodnotu a transparentnosť naprieč líniami služieb. Tradičné firmy zápasia s adaptáciou starších platforiem a operácií, zatiaľ čo vyzývatelia z posledného desaťročia majú problémy so škálovaním. Všetky tieto podmienky podnecujú potrebu autentických a mnohostranne kvalifikovaných lídrov z tohto sektora i mimo neho.

6Investment Banking

Naša Investment Banking pracovná skupina spolupracovala s klientmi počas mnohých trhových cyklov. Teraz viac ako kedykoľvek predtým našim partnerom v oblasti podnikových financií a kapitálového trhu pomáhame doplniť líderské tímy, ktoré sú potrebné na zvládnutie turbulentnej hospodárskej situácie.

Naši špecialisti na riziká, bezpečnosť a dodržiavanie predpisov pomáhajú našim klientom spolu s tímami v oblasti front office (v spolupráci s Amrop Digital pracovnou skupinou) vytvárať najlepšie regionálne a globálne vedúce tímy v tejto vysoko konkurenčnej a žiadanej oblasti.

7Government Bodies

Regulačné rámce sú čoraz zložitejšie a predstavujú obrovskú výzvu pre odvetvie finančných služieb a jeho regulačné orgány.

Účastníci trhu a regulačné orgány čelia neustálemu dopytu po vysoko kvalifikovaných odborníkoch, ktorí umožnia bezproblémové dodržiavanie predpisov a dohľad.

Naša Government/Regulatory pracovná skupina podporuje regulačné orgány a spoločnosti poskytujúce finančné služby pri hľadaní vhodných držiteľov kľúčových funkcií, ktorí sú ochotní a schopní vybudovať a udržiavať účinné a efektívne organizácie na riadenie rizík a dodržiavanie predpisov.