Naliehavé globálne výzvy

Nestály dopyt a rastúce náklady spolu s environmentálnymi reguláciami, daňovými stimulmi, liberalizačnými procesmi a cieľmi v oblasti využívania spôsobujú, že práca lídrov v tomto odvetví je čoraz zložitejšia.

V neustále sa meniacom prostredí je boj o talenty intenzívny a najmä v rozvojových oblastiach je vážny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.

Náš prístup a zameranie

Keďže dopyt a ponuka talentov sa na celom svete mení, naši klienti hľadajú manažérov, ktorí v náročných trhových podmienkach dokážu podporiť ich obchodné ciele. Lídrov, ktorí sú prispôsobiví a dokážu sa vyrovnať so zrýchľujúcim sa tempom zmien. Lídrov, ktorí sú dostatočne agilní na to, aby dokázali využiť príležitosti a zároveň udržali dlhodobé strategické zameranie. Tím Amropu, ktorý sa opiera o vlastných odborníkov z celého sveta, uplatňuje pri vyhľadávaní manažérov štruktúrovaný prístup založený na znalosti trhu a jeho kľúčových hráčov, trendov v odvetví a širokej sieti vzťahov na najvyššej úrovni.

Naši sektoroví experti

Sektorové špecializácie
1Engineering & Construction

Spoločnosti v strojárskom a stavebnom sektore doslova položili základ našej hierarchie potrieb. Toto odvetvie vytvára podmienky pre súčasný život a prácu; je základom blahobytu a prosperity našej krajiny. Tento sektor prežíva vzrušujúce časy, pretože čelíme mnohým zložitým výzvam. Celé zastavané životné prostredie sa musí stať udržateľnejším a energeticky účinnejším. To znamená alternatívne zdroje k fosílnym palivám a cirkulárne využívanie surovín bez odpadu a znečistenia.

Tento sektor stojí na križovatke systémových zmien. Vývoj napreduje veľmi rýchlo. Digitalizácia, inovácie a prelomové technologické napredovanie urýchľujú zmeny. To poskytuje dostatok príležitostí pre ambicióznych lídrov, ktorí sa chopia inovácií zameraných na pridanú hodnotu pre život ľudí.

2Nuclear Energy

Udržateľné a na budúcnosť orientované líderstvo je pre tento neustále sa meniaci sektor kľúčové. Od riadenia nákladov cez udržiavanie odborných znalostí až po zlepšenie spoľahlivosti a zvýšenie bezpečnosti a – čo je možno najťažšie – obnovenie dôvery v očiach verejnosti, nukleárni lídri vedú skutočne ťažký boj.

Sektor potrebuje líderské prístupy, vďaka ktorým sa opäť bude klásť dôraz na vedomosti, správanie a postoje prevyšujúce rámec bežného dodržiavania regulačných požiadaviek. Dlhodobá udržateľnosť odvetvia si vyžaduje prenos odborných znalostí a skúseností na ďalšiu generáciu technických a funkčných lídrov, ktorí budú stáť na čele flexibilných a odolných organizácií.

3Oil & Gas

Ropný a plynárenský sektor je zvyknutý na vzostupy a pády jednotlivých ekonomických cyklov. Pri dlhodobom poklese dopytu po rope a zemnom plyne by nasledujúce desaťročie mohlo na týchto trhoch vyzerať úplne inak. Odvetvie musí zmeniť svoje myslenie a začať sa orientovať na človeka, pričom technológie by mali zohrávať podradnú úlohu. To sa však ľahšie povie, ako urobí. Väčšina spoločností sa pri nastavovaní stratégie v oblasti získavania talentov spolieha na „istotu“ ľudí so skúsenosťami v danom odvetví. Podľa našich predpovedí však skutočnú revolúciu povedie nová krv; lídri pôvodne pôsobiaci v iných odvetviach.

Zmenu, ktorú potrebujeme, prinesú lídri s iným zázemím. Líderstvo, ktoré je rozmanitejšie a pestrejšie, než sme zvyknutí. Iný a najmä svieži pohľad na sektor nám umožní vidieť, ako ďaleko sa rozprestiera horizont. Ak budete robiť to, čo ste robili vždy, s tými istými ľuďmi, všetko pravdepodobne zostane po starom. Ak sa chceme dostať ďalej, von z našej komfortnej zóny a do ďalšieho kola, musíme si vybrať inkluzívne vedenie – lídrov, ktorí prinesú nový pohľad.

4Renewables

Na dosiahnutie klimatických cieľov stanovených v Paríži bude potrebné urýchliť prechod na iné zdroje energie. Potreba zaručeného prístupu k cenovo dostupnej, bezpečnej, spoľahlivej a udržateľnej energii pretrváva. V záujme boja proti zhoršovaniu klímy však bude potrebné nahradiť fosílne palivá udržateľnými obnoviteľnými zdrojmi. To si vyžaduje radikálnu zmenu spôsobu výroby, prepravy, skladovania, spotreby a ukladania energie.

Prechod na iné zdroje energie je pravdepodobne najväčšou výzvou súčasnosti. Z tohto pohľadu je potrebné prehodnotiť celý ekosystém ponuky a dopytu. V energetickom sektore sú veľmi potrební aktéri zmien; lídri, ktorí sa dokážu efektívne vyrovnať so zložitosťou, s nepredvídateľnosťou, neznalosťou a rýchlosťou, ktorou sa energetická transformácia vyznačuje. Vyžaduje si to štýl vedenia, ktorý je založený na silnej motivácii a schopnosti zodpovedne (a aj vypočítavo) riskovať, premieňať kreatívne nápady na konkrétne inovatívne projekty a procesy zmien. Lídri zajtrajška spájajú víziu, dôsledné zameranie, znalosti a rozhodnosť v oblasti stratégie, inovácií a operatívneho riadenia.

5Utilities

So zintenzívňujúcou sa energetickou transformáciou je čoraz jasnejšie, že spolu s množstvom výziev sa objavujú aj nové príležitosti. Spoločnosti sa môžu a musia tešiť na spoločný rast nových trhov, pričom svoju priekopnícku úlohu podporia solídnymi investíciami. A keďže už teraz hrozí, že parížske ciele nebudú splnené, naliehavosť tejto problematiky spája mysle a peniaze dohromady ako nikdy predtým.

Kedysi verejné služby riadili jednotlivé subjekty, ktoré boli prevádzkovateľmi regionálnych sietí, výrobcami a/alebo dodávateľmi. Na základe nových právnych predpisov sa spoločnosti čoraz viac zameriavajú na jednu z týchto ník. Zatiaľ čo „zelený“ pokrok odstráni dominanciu veľkých elektrární, elektrizačná sústava sa musí zásadne a rýchlo zmeniť. Túto zmenu možno označiť ako 3D: digitalizácia, decentralizácia a dekarbonizácia. Jednosmernú sieť nahradí systém prepájajúci malé napájacie body, ktorý bude prepravovať elektrinu všetkými smermi podľa ponuky a dopytu.

6Mining & Metals

Globálne ťažobné spoločnosti čelia kombinácii rastúcich nákladov na energie a suroviny, klesajúcich ziskov a nestálych cien komodít. Je nevyhnutné maximalizovať výnosy z existujúcich prevádzok prostredníctvom zvýšenej produktivity a efektívnosti a zároveň investovať do zvýšenia prevádzkovej efektívnosti a zníženia vplyvu na životné prostredie.

To všetko v podmienkach rastúcej angažovanosti vlády, politiky indigenizácie a zvýšených regulačných tlakov.

Pokiaľ ide o príležitosti na rozvíjajúcich sa trhoch, ťažobné spoločnosti sú aj naďalej optimistické. Deje sa tak napriek veľkému nedostatku kvalifikovaných zdrojov vo väčšine geografických oblastí.

Amrop má odborné znalosti na identifikáciu lídrov novej generácie, ktorí sú schopní určovať smerovanie ťažobných podnikov dnes aj v budúcnosti.

Naše výsledky hovoria za všetko: za posledných osem rokov Amrop na všetkých kontinentoch realizoval viac ako 250 vyhľadávaní v baníctve. Viac ako 70 % našich vyhľadávaní sa týka predstavenstva, pozície generálneho riaditeľa, C-úrovne alebo vyššej technickej úrovne.