Shutterstock 116679022 Cropped

Finance

Dokážeme identifikovať lídrov v oblasti financií, práva a regulácie, ktorí participujú na biznise a organizáciám, pre ktoré pracujú, pomáhajú napĺňať stratégie. Špičkoví finanční manažéri, resp. riaditelia musia disponovať skutočne pôsobivými schopnosťami. Predovšetkým strategicko-finančnými zručnosťami v oblasti kapitálového plánovania, fúzií a akvizícií, obchodného plánovania, vzťahov s investormi i daní – rovnako ako aj operatívnymi schopnosťami nevyhnutnými pre rast podnikania a riadenie zmien. Okrem toho musia byť schopní zaručiť integritu finančnej situácie organizácie, zvýšiť hodnotu pre akcionárov, stanoviť optimálne riadenie rizík a pozorne sledovať náklady.

 

Amrop Financial Officers pracovná skupina pomáha klientom na finančných úsekoch budovať výnimočné tímy vedené špičkovými odborníkmi a kompetentnými manažérmi, ktorí dokážu napĺňať očakávania riaditeľov a členov orgánov spoločnosti. Naši experti sú v pravidelnom kontakte s profesionálmi pôsobiacimi v oblasti firemných financií, vďaka čomu si udržiavajú prehľad o najnovších trendoch a potrebách finančných manažérov. Na týchto pozíciách totiž nevynikajú len ľudia odborne zdatní a skúsení v účtovníctve, daňových predpisoch, ekonomických analýzach, finančnom plánovaní a podobne, ale finanční manažéri schopní nielen plánovať, riadiť, viesť a kontrolovať, ako aj zastupovať organizáciu na rokovaniach, spolupracovať s audítormi a finančnými a daňovými orgánmi štátnej správy či komunikovať s bankovými, investičnými a inými finančnými inštitúciami a obchodnými partnermi.

Do tejto skupiny riadiacich a špecializovaných pozícií patrí aj vyhľadávanie a výber lídrov pre advokátske kancelárie. Tie v čase čelia rôznym tlakom a častým zmenám v legislatíve. To má za následok, že ich hospodárske výsledky sú konfrontované s novými poskytovateľmi právnych služieb a rôznymi očakávaniami od klientov. Aj to ich neustále núti k tomu, aby opätovne definovali hodnotu, ktorú poskytujú, menili štruktúru a upravovali súbor poplatkov. Partneri v advokátskych kanceláriách sa preto musia neustále rozvíjať a získavať nové skúsenosti. Zároveň platí, že výkonné zložky musia disponovať vyššou úrovňou strategických schopností než kedykoľvek predtým.

Naša prax v oblasti práva a regulácie zahŕňa spoluprácu s vnútropodnikovými právnikmi a advokátskymi kanceláriami s cieľom pomôcť im pri riešení súčasných a budúcich výziev. V rámci globálnej siete i na národnej úrovni spolupracujeme s orgánmi spoločnosti a generálnymi riaditeľmi pri získavaní regulatívnych poradcov s rozsahom skúseností a kompetencií potrebných na to, aby sa stali dôležitými členmi tímu. Pomáhame budovať právne funkcie a navrhovať plány nástupníctva a rozvoja tak, aby spoločnosť mohla následne fungovať ako udržateľný a súdržný celok.

Regulačné prostredie je čoraz zložitejšie a nejednotnejšie, a tak má veľa organizácií problém udržať krok s exponenciálnymi zmenami. Amrop si uvedomuje, že k posilňovaniu regulácie dochádza na národnej i európskej úrovni. Na mieru regulácie a s ňou súvisiacej potreby súladu s existujúcim legislatívnym prostredím i celkovým regulačným rámcom sa organizácie musia pozerať strategicky. Pre tieto účely Amrop na Slovensku prostredníctvom úzkej spolupráce s  Fipra Slovakia (Public Affairs & Government Relations), vďaka jej reputácii, skúsenostiam a schopnosti rozvíjať strategické vzťahy vo verejnom a v súkromnom sektore, pomáha identifikovať vhodných kandidátov, ktorí vedia, ako funguje regulačný rámec a ako uvažujú zákonodarcovia, a ktorí zároveň disponujú potrebnými vodcovskými a sociálnymi zručnosťami, aby vedeli správne usmerňovať svoje organizácie.

Pre riadne fungovanie organizácie je totiž potrebné pohybovať sa a aktívne prispievať k ovplyvňovaniu politického a legislatívneho prostredia, čo možno dosiahnuť lobingom. Práve prostredníctvom neho organizácie v radoch rôznych zainteresovaných strán presadzujú svoje záujmy s cieľom vytvoriť priaznivé politické podmienky pre vlastné fungovanie. Najčastejšie sa tak deje v oblastiach ako medicína, farmácia, energetika, bankovníctvo, priemysel, výroba, maloobchod, IT a telekomunikácie. Okrem lobovania je dôležité aj monitorovanie – nielen legislatívy, ale aj aktuálneho diania v okolitom prostredí.

Dôležité: Organizácie musia zmeniť prístup k regulácii a vytvoriť nové, oveľa intenzívnejšie spolupracujúce prostredie. Regulačné oddelenia nemôžu byť „len“ podporou podnikania, ale plnohodnotnými a rovnocennými partnermi pre ostatné oddelenia.

Naša pracovná skupina pôsobiaca v tejto oblasti má bohaté skúsenosti s identifikovaním vhodných lídrov nielen do finančných úsekov, ale aj vo viacerých súvisiacich oblastiach:

 • výber CFO
 • Controlling
 • Private Equity
 • Venture Capital
 • Compliance
 • Tax
 • Audit
 • Financial Advisory
 • Legal Services
 • účtovníctvo
 • Risk Management
 • M & A
 • transakcie a reštrukturalizácia

 

Amrop poskytuje plnohodnotné a diverzifikované poradenské riešenia, ktoré zohľadňujú požiadavky na vyhľadávanie, získavanie, hodnotenie a spoznávanie špecifických talentov vhodných na pozície finančných a právnych pracovníkov a odborníkov v oblasti regulácie a dodržiavania predpisov prostredníctvom viacerých poradenských riešení, ku ktorým patrí Executive Search, Talent Mapping, Executive Market Mapping, Executive Coaching i kompetenčne zamerané hodnotenia (Competency-Based Assessments), Career Management a Succession Planning.

Naši konzultanti

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a poraďte sa s nami o ochrane súkromia a údajov.

Kontaktujte nás