Shutterstock 116679022 Cropped

Ochrana súkromia a údajov

Rešpekt. Dôvernosť. Dôvera.

Poskytujeme služby v oblasti Executive Search, Leadership & Board Advisory a naše podnikanie je za každých okolností založené na dôvere, dôvernosti a rešpektovaní súkromia.

Uvedomujeme si, že naša úloha pri ochrane osobných údajov je kľúčová – v mene našich klientov, kandidátov a všetkých členov The Amrop Partnership. Zaväzujeme sa zabezpečiť, že všetky osobné údaje zdieľané a spracovávané v rámci Amropu sú chránené, súkromné a bezpečné, čím zároveň poskytujeme rámec pre súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 (GDPR) a ďalšími právnymi predpismi o ochrane údajov.

Zodpovednosť

Amrop dodržiava zásady a požiadavky ochrany údajov a príslušné vnútroštátne alebo regionálne právne predpisy vrátane právnych predpisov Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), na ktoré sa vzťahuje GDPR.

Zabezpečujeme, aby sa osobné údaje spracúvali v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov, a uplatňujeme interné procesy, ktoré zabezpečujú súlad s platnými právnymi predpismi.

Zabezpečujeme, aby si naši klienti boli vedomí svojho postavenia pri ochrane osobných údajov, a spolupracujeme s nimi na základe definovaných zmluvných podmienok zdieľania osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

Amrop vníma individuálne práva dotknutých osôb so všetkou vážnosťou. Rešpektujeme právo jednotlivcov:

  • byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov,
  • mať prístup k svojim osobným údajom, ktorými môžeme disponovať,
  • opraviť a aktualizovať svoje osobné údaje,
  • vymazať svoje osobné údaje a vojsť do zabudnutia,
  • obmedziť alebo namietať spracúvanie svojich osobných údajov.

V prípade potreby si kancelárie Amropu od dotknutých osôb vyžiadajú platný súhlas so spracovaním ich osobných údajov.

Kvalita údajov a proporcionalita

V Amrope sme presvedčení, že pre naše úspešné fungovanie a podnikanie je nevyhnutné disponovať presnými a aktuálnymi údajmi. Zhromažďujeme len údaje, ktoré sú relevantné na konkrétne účely súvisiace s naším podnikaním, a neuchovávame ich dlhšie, ako je nevyhnutné.

Zabezpečenie údajov

Amrop prijíma všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov, ktoré spracúvame, a ich ochranu pred nezákonným prístupom alebo stratou vrátane konkrétnych opatrení súvisiacich s možným porušením ochrany osobných údajov. Dodržiavame zásady a postupy na ochranu údajov, zariadení a systémov. Rovnako zabezpečujeme, aby si aj naši dodávatelia boli vedomí svojich úloh v oblasti ochrany údajov.

Medzinárodný prenos údajov

Niektoré vnútroštátne alebo regionálne právne predpisy vyžadujú, aby medzinárodný prenos osobných údajov zahŕňal osobitné záruky a mechanizmy na zabezpečenie toho, aby „ochrana cestovala spolu s údajmi“. Najmä podľa GDPR sa to vzťahuje na údaje, ktoré sa prenášajú z Európskeho hospodárskeho priestoru do krajín mimo neho.

Kancelárie Amropu uzavreli vzájomné štandardné zmluvné doložky s cieľom zabezpečiť bezpečný a efektívny tok osobných údajov v rámci našej globálnej organizácie.

  

Viac informácií o našich postupoch ochrany údajov, súkromia a bezpečnosti nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a poraďte sa s nami o ochrane súkromia a údajov.

Kontaktujte nás