Nominations Committees A User Guide

Rodinné podniky sú základom veľkých ekonomík na celom svete.

Odhaduje sa, že rodinné podniky tvoria 70 až 90 percent svetového hospodárstva. V porovnaní s inými organizačnými formami majú rodinné podniky v rámci svojich vnútorných štruktúr podstatne vyššiu zložitosť vrátane vzťahov medzi jednotlivými členmi rodiny, rozdielov v mentalite a generáciách alebo medzi jednotlivými vlastníkmi, ktorí sú často ovplyvnení aj historickými nezhodami v rodine alebo narušenými osobnými vzťahmi medzi jej členmi. Práve táto zložitosť vzťahov významne prispieva k náročnejšej komunikácii a väčším ťažkostiam pri dosahovaní súladu v kľúčových otázkach týkajúcich sa najmä strategického smerovania, veľkých investícií, pomerného rozdelenia zisku, nástupníctva a zmien vo vedení a na strategických pozíciách.

V Amrope si plne uvedomujeme dôležitosť a výrazné špecifiká ekosystému rodiny a rodinnej firmy a tejto oblasti sa venujeme už mnoho rokov. Naše viac ako tridsaťročné skúsenosti v oblasti strategického poradenstva a Executive Search transformujeme s dôrazom na tento ekosystém ako jedinečnú štruktúru so špecifickými pravidlami fungovania a so zameraním na rodinu a jej členov súvisiacich s rodinným podnikaním. So zástupcami rodinných firiem budujeme silné partnerstvá založené na vzájomnej dôvere a ako nezávislí konzultanti pomáhame rodinným príslušníkom a akcionárom pri prijímaní správnych rozhodnutí nielen v oblasti líderstva, nástupníctva, riadenia či dobrej správy, ale aj v ďalších dôležitých oblastiach.

Organizačná štruktúra a firemné procesy
Mnohé súkromné a rodinné spoločnosti vyrástli z malých tzv. garážových firiem na úspešné stredné až veľké podniky a ich majitelia narazili na míľnik, ktorým bolo riadenie takejto veľkej organizácie a potreba vytvoriť vlastné interné, dobre definované a transparentné organizačné štruktúry. Tento proces často zahŕňa vytvorenie nových pozícií a ich citlivé začlenenie do existujúcich sietí, umiestnenie vhodných kandidátov na vytvorené pozície, prípadne výmenu ľudí na kľúčových pozíciách a vytvorenie pevnej štruktúry, ktorá zodpovedá vnútorným hodnotám a konkrétnej firemnej kultúre.

Nástupníctvo a generačná výmena
Jednou z najťažších výziev, ktorej skôr či neskôr čelí každá rodinná firma, je generačná výmena. Mnohí majitelia firiem si neuvedomujú, aký náročný je proces prechodu firmy z vlastníka na nástupcu alebo nástupcov, a to nielen z hľadiska zložitosti, ale aj z hľadiska trvania. Aj to je dôvod, prečo sa prechod na druhú generáciu podarí len približne 30 % rodinných firiem a len 12 % firiem prejde na tretiu generáciu. Proces generačnej výmeny a plánovania nástupníctva je z pohľadu zakladateľa a vlastníka veľmi emotívny a zvyčajne trvá niekoľko rokov, preto by sa mal plánovať v dostatočnom predstihu. Každá generačná výmena ide zvyčajne ruka v ruke so zmenou vlastníckej a organizačnej štruktúry a úpravou celkovej stratégie. Sme skúseným partnerom v tomto procese, najmä pri posudzovaní a analýze talentov v rodine, ich skúseností, pripravenosti, motivácie a potenciálu pri ich porovnávaní s inými talentmi v rámci spoločnosti a/alebo mimo nej a pri pomoci vybraným členom ďalšej generácie pri ďalšom rozvoji a príprave na prevzatie najdôležitejších pozícií v rodinnom podniku. Potom ich usmerňujeme počas prvých mesiacov a pomáhame im čo najrýchlejšie a najúspešnejšie sa začleniť do nových vedúcich funkcií.

Nástupníctvo mimo členov rodiny
Z pohľadu zakladateľa rodinnej spoločnosti, ale aj z pohľadu rodinných príslušníkov a ďalších vlastníkov je náročnejší proces výberu vhodných kandidátov na nástupníctvo na pozíciách, ako sú generálny riaditeľ, funkcie na C-úrovni, členovia orgánov spoločnosti alebo externí kontrolóri z kandidátov, ktorí nie sú rodinnými príslušníkmi. Máme skúsených odborníkov, ktorí kladú hlavný dôraz na priority a požiadavky zakladateľa a všetkých kľúčových členov rodiny, aby identifikovali najlepších kandidátov, ktorých funkčné predispozície pre dané funkcie sú v rovnováhe s rodinnou kultúrou a jej hodnotami. Počas celého procesu zostávame pre majiteľa a členov rodiny blízkym a nezávislým partnerom, ktorý ich podrobne a objektívne informuje o realizovaných krokoch a vybraných kandidátoch.

Vzdelávanie a rozvoj
Naše partnerstvo s rodinnými príslušníkmi sa nekončí výberom vhodných kandidátov na vedúce pozície a vytváraním organizačných štruktúr v rodinných podnikoch. Aj po zvládnutí týchto náročných procesov pokračujeme v podpore nástupcov a novej generácie pri integrácii na vrcholové manažérske pozície a ďalšom osobnom a profesionálnom rozvoji, aby sme zabezpečili kontinuitu rodinnej firmy a jej úspešný rozvoj.

Strategické smerovanie
Všetky zmeny v rámci organizácie, správy a riadenia, ako aj procesy nástupníctva a generačnej výmeny v rodinných podnikoch sú vynikajúcou príležitosťou na prehodnotenie celkovej stratégie a jej prispôsobenie vnútorným zmenám a novým požiadavkám trhu. Zostávame v blízkosti majiteľov a akcionárov rodinných firiem, aby sme podporili tvorbu a rozvoj nového strategického smerovania spoločnosti.

Naši sektoroví špecialisti